Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Dù cho ta có quyền hành cao trọng như thế nào ở đời này thì cũng có giới hạn của nó. Trong một lãnh vực hay trong một không gian, thời gian ta có thể điều hành dưới tay bao nhiêu con người, nhưng trước bệnh tật, khổ đau ta không thể tự mình có thể giải quyết được, ta phải khiêm cung trước Thượng đế bằng lời cầu xin, bằng trái tim chân thành nhưng với một niềm tin phó thác, mạnh mẽ.

Câu chuyện của viên đại đội trưởng, ông có một quyền lực rất mạnh: "cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" thế nhưng ông cảm thất bất lực trước căn bệnh của con ông: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!". Chúa nhận lời ông "Tôi sẽ đến chữa nó", nhưng ông thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh". Chúa đã khen "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel." và Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm cung như ông đại đội trưởng, tin và quyền năng Chúa trong đời con. Biết chạy đến Chúa, biết cầu xin Chúa cho những người đau khổ, vì Chúa cúi xuống nâng đỡ những con người khiêm cung, tin thác vào Chúa.

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 8,5-17
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!"
Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó".
Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!"
Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.
Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.
Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét