Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Ngày 24 Tháng 12 (Tháng Lễ Sáng), Tuần bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 1,67-79
67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:
68       "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
           đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69       Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
           Người đã cho xuất hiện
           Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70       như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
           mà phán hứa tự ngàn xưa:
71       sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
           thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
72       sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
           và nhớ lại lời xưa giao ước;
73       Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
           rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74       và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75       để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
           mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76       Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
           là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
           con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77       bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
           là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78       Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
           cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79       soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
           và trong bóng tử thần,
           dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

Lạy Chúa hôm nay khi suy gẫm Bài ca của ông Dacaria được hát mỗi ngày trong phần Phụng vụ giờ kinh sáng, Ông ca ngợi Thiên Chúa vì Chúa đã đoái thương đến thân phận của ông. Mỗi lần con đọc lời kinh Benedictus tôi xin Chúa cho con biết sống một ngày trọn với lời kinh này trong ngày sống của mình.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét